ရည်မှန်းချက်

ရည်မှန်းချက် (Our Priorities)

ပင်လုံသဘောတူညီချက်အရ

  • တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ တန်းတူညီမျှခွင့်၊
  • ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးခွင့်၊
  • ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်များကို အာမခံနိုင်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံ တည်ထောင်ရန်။