ရပ်တည်ချက်

ရပ်တည်ချက် (Our Platforms)

 

  • ပြည်နယ်အဆင့်ရရှိထားသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတိုင်း တန်းတူသောစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိရမည်။ ဗမာတိုင်းရင်းသားများလည်း အခြားတိုင်းရင်းသား (၇) မျိုးနည်းတူ၊ ၎င်းထက်မပိုဘဲ တန်းတူ စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်ခွင့် ရှိရမည်။
  • တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတိုင်း မိမိလူမျိုး၏ လူဦးရေ၊ နိုင်ငံရေး နှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပေါ်မူတည်၍ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ၊ အထူးဒေသ တိုးမြင့်ရရှိရေးအတွက် တောင်းဆိုခွင့်ရှိရမည်။
  • ပြည်နယ်တိုင်းသည် ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို မိမိပြည်နယ် နှင့် သက်ဆိုင်၊ အပ်စပ်သော ဥပဒေများ ချမှတ်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် ရှိရမည်။ မိမိပြည်နယ်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိရမည်။
  • ပြည်နယ်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ နှင့်အပ်စပ်မှုရှိရမည်။
  • မိမိပြည်နယ်၏ စီးပွားရေး၊ လုံခြုံရေး၊ ပညာရေး၊ စာပေ၊ စကား နှင့် ယဉ်ကျေးမှု ကိစ္စရပ်များကို ပြည်နယ်အစိုးရ များက လွတ်လပ်စွာစီမံ ခန့်ခွဲပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။