တီႈၵပ်းသိုပ်ႇ

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD)

လုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း

26B, ၸဵင်ႇတၢင်း သဵၼ်ႈတၢင်းၸဝ်ႈၾႃႉ လႄႈပျေႇ

9လၵ်း၊ ပွၵ်ႉ (5)၊ ၸေႊဝဵင်းမယၢၼ်းၵုင်း၊ တႃႈၵုင်ႈ

ၾူၼ်း – 09795961820၊ 01 651156

Email: info@snld.info
Website – www.snld.info
Facebook: /snldparty

 

လုမ်းၽေငဝ်ႈငုၼ်း (မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း)

No. 328၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း၊

ပွၵ်ႉမႅဝ်ႉမႃႉ၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊  ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး။

ၾူၼ်း – 081 2125531
Email: info.snldtaunggyi@gmail.com

 

လုမ်းၽေငဝ်ႈငုၼ်း (မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ)

No. 106၊ သဵၼ်ႈတၢင်းဝတ်ႉတေႃးယ၊

ၼႃႈလိၼ် (1)၊ ပွၵ်ႉ (10)၊

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး။

ၾူၼ်း – 0930806036

 

လုမ်းၽေငဝ်ႈငုၼ်း (မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ)

No. 7/8၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၼွင်တုင်

ၽၢႆႇၽၵမ်၊ ပွၵ်ႉ (5)၊

ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး။