လွင်ႈၸုၵ်းမၼ်ႈ

​ၶေႃႈၸုၵ်ႈမၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း

 

  • ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းလႆႈဝႆႉ သုၼ်ႇပူၵ်းတင်ႈၸေႊမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼႆႉ တၵ်းလႆႈမီး သုၼ်ႇပွင်မိူင်းပဵင်းၽဵင်ႇၵၼ်။ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မၢၼ်ႊၵေႃႈ မီးသုၼ်ႇပွင်မိူင်းပဵင်းမိူၼ်ၵၼ်တင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်ႇဢၼ်ၶဝ် (7) ၶိူဝ်းၼၼ်ႉ။
  • ဢိင်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း လႄႈလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽႂ်မၼ်းသေ ၵူႊၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ မီးသုၼ်ႇတုၵ်းယွၼ်း ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ၊ ၼႃႈတီႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။
  • ၵူႊၸေႊမိူင်းၼႆႉ ဢိင်ယၼ်တီႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ တၵ်းလႆႈမီး သုၼ်ႇတမ်းပူင်ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း (Self-Determination) ဢၼ်ငၢမ်ႇမႅၼ်း ၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ၸေႊမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ။ တၵ်းလႆႈမီး သုၼ်ႇၽွင်းငမ်း၊ တွၼ်ႇၾိင်ႈတတ်းသိၼ် ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈႁွႆႈၸွမ်း ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း တူဝ်ၵဝ်ႇ။
  • ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ၵူႊၸေႊမိူင်းၼႆႉတေလႆႈယင်ႇႁၢၵ်ႈမႅၼ်ႈႁွႆႈၸွမ်း ပၵ်းပိူင် လၵ်းမိူင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။
  • ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈလိၵ်ႈလၢႆး၊ ယဵၼ်ငႄႈ၊ ၾိင်ႈထုင်းၸိူဝ်းၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸေႊမိူင်း ၽႂ်မၼ်း တၵ်းလႆႈမီး သုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႊ။