ဢဵၼ်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်း

ၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်း

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈလႆႈၸႂ်ပၢင်လူင်မီးမႃးၼၼ်ႉ –

  • တေပူၵ်းတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႇတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ဢၼ်ႁပ်ႉႁွင်းပၼ်လႆႈ
  • ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူႊၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်
  • မီးသုၼ်ႇတႅပ်းတတ်းၸတ်းသၢင်ႈႁင်းၶေႃထၢင်ႇႁၢင်ႊ