ၽိုၼ်လိၵ်ႈမၢႆ-1 တၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈ ပၢင်ၵုမ်တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး

TC1

TC2

TC3 TC4 TC5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *